An Kreyòl Ayisyen - Carlo DeMaria

An Kreyòl Ayisyen

Majistra Kominal Carlo DeMaria Jinyò pase tout lavi l nan Everett, kote li menm ak madanm li, Stacy, elve twa pitit ki rele Carlo, Caroline, ak Alexandra. Kòm Majistra Kominal, pi gwo priyorite l, se fè Everett toujou rete yon vil ki solid, ki dinamik, epi ki gen sekirite. Li kwè si pou tout bagay mache byen nan Everett, sa pral depann sou ofisyèl yo chwazi nan eleksyon, ki dwe enterese nan kwasans ak opòtinite, epi ki dwe fondamantalman renmen kominote nou an.

Kòm yon ansyen elèv ki diplome nan Everett High School ak nan Northeastern University, Majistra Kominal DeMaria te antre nan politik nan lane 1994, kòm yon konseye nan Ward Two. Filozofi l, ki rete menm ak kounye a, se te sèvi avèk pasyon ak fyète nan kominote nou an, epi travay di anpil pou ede popilasyon an.

Sa ki ranfòse karyè politik li, se lè li sèvi kòm Konseye Minisipal Lib nan Everett; lè sa a, kòm rekonpans pou bon kalite travay li fè, yo chwazi l nan eleksyon nan lane 2006 kòm Prezidan Konsèy Administrasyon pou Konseye Minisipal yo. Pandan trèz lane li pase nan konsèy la, Majistra Kominal la prezide plizyè komite nan administrasyon minisipal la, tankou: komite Bidjè, Sekirite piblik, Finans, Eleksyon ak Rezilta, Règleman ak Òdonnans, epi Selebrasyon.

Anplis karyè politik li, Majistra Kominal la se yon òmdafè ki travay byen. Kòm pwopriyetè ak direktè 4 franchiz Honeydew Donuts, li konnen ki efò moun dwe fè pou yo jwenn bon rezilta, ak pou rive devlope yon biznis depi nan koumansman l. Eksperyans li, mete ansanm ak travay li fè nan administrasyon minisipalite a, bay Majistra DeMaria konpreyansyon ak kalite lidèchip pou gide vil sa a li pote nan kè l.

Majistra DeMaria se yon manm aktif nan E-Club, ki se yon klib Italyen-Ameriken, nan Everett Kiwanis, ak nan Saugus Everett Elks. Majistra a se yon moun yo chwazi tou pou sèvi kòm manm nan Metropolitan Planning Organization.

Majistra DeMaria konsakre tan l ap travay men nan men avèk lejislatè Eta nou yo, sa ki pèmèt fè tande enterè Everett yo byen fò, nan Beacon Hill. Kòm li pa pè travay lontan chak jou, objektif Majistra DeMaria se sèvi avèk nivo enèji pèsonnèl li, pou revitalize Everett. Majistra a travay tout tan pou jwenn opòtinite ki nesesè, ansanm ak devlope biznis, epi reyalize kwasans ki pèmèt vil la rantre plis lajan. Li deside fè tout sa ki posib pou lekòl nou yo rete nan pami pi bon lekòl ki genyen, pou bay elèv nou yo zouti yo bezwen pou viv byen nan sosyete sa a, k ap chanje tout tan. Majistra DeMaria toujou ap chèche jan pou amelyore vil la, nan travay avèk ofisyèl yo pou fè transpò nan tren rive nan Everett, ak pou mete plis kote pou estasyonnman oto, plis magazen, ak plis restoran.

Majistra DeMaria kwè Everett se yon bon kote anpil pou fanmi elve pitit yo, yon bon kote anpil pou fè biznis, epi yo bon kote anpil pou moun viv.  

Nan dat madi 17 septanm ak madi 5 novanm, vote pou kenbe Carlo DeMaria kòm Majistra Kominal.

 

Do you like this page?